Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OR.342-10/10
OGŁOSZENIE
 
Zarząd Powiatu Toruńskiego, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:
„Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie”

Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na pytania wykonawców

drukuj (Wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na pytania wykonawców)

Metryka

 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-05-24 14:54

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 
Toruń, dnia 31 maja 2010 r.

 

OR.342-10/10

 

 

Dotyczy postępowania o zamówienia na Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający informuje o zmianie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

 1. Zamawiający zmienia termin zakończenia zadania określony w pkt. 3 SIWZ i §2 istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy na dzień 03 listopada 2010 r.

   

 2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert określony w pkt. 11 i 10 SIWZ. Termin składania ofert Zamawiający wyznacza na dzień 9 czerwca 2010 r., godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 czerwca 2010 r., o godz. 10:15. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

   

drukuj (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2010.05.31
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-05-31 14:21
 • zmodyfikował: Anna Stanula
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-31 14:23

Ogłoszenie

Metryka

 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-05-31 14:21

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

Toruń, dnia 01 czerwca 2010 r.

 

OR.342-10/10

  Dotyczy postępowania o zamówienia na Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający informuje o zmianie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanej na podstawie pytań Zamawiających:

Zamawiający zmienia załącznik nr 7 SIWZ: zał_7_kosztorysy i przedmiary w zakresie zmiany kosztorysu ofertowego branży budowlanej w następującym zakresie:

Zamawiający dodaje podstawy wyceny oraz dwie pozycje – 36a i 36 b – skrzydła drzwiowe D6 i D7 zgodnie z projektem.

Zmiana SIWZ nie powoduje zmiany ogłoszenia.

 

drukuj (Ogłoszenie o zmianie SIWZ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2010.06.01
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-06-01 14:07

kosztorys ofertowy budowlana z podstawami

Metryka

 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-06-01 14:08

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

Toruń, dnia 01 czerwca 2010 r.

 

OR.342-10/10

  Dotyczy postępowania o zamówienia na Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający informuje o zmianie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanej na podstawie pytań Zamawiających:

 

Zamawiający uzupełnia projekt branży elektrycznej o trzy strony opisu oraz schemat instalacji przyzywowej.

 

Zmiana SIWZ nie powoduje zmiany ogłoszenia.

drukuj (Ogłoszenie o zmianie SIWZ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2010.06.01
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-06-01 15:18

uzupełnienie projektu elektrycznego o opis i inst. przyzywową

Metryka

 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-06-01 15:19

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i ogłoszenia

Toruń 07 czerwca 2010 r.

OR.342-10/10

Dotyczy postępowania o zamówienie na: Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie

 

W związku ze zmianą kosztorysów branży budowlanej (poz. 36 a i 36 b, oraz branży elektrycznej  (poz. 64) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), Zamawiający informuje o zmianie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert określony  w pkt. 11 i 10 SIWZ. Termin składania ofert Zamawiający Wyznacza na dzień 10 czerwca 2010 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 czerwca 2010 r. o godz. 10:10. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zmiana SIWZ powoduje zmianę ogłoszenia.

drukuj (Ogłoszenie o zmianie SIWZ i ogłoszenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2010.06.07
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-06-07 15:02

Zmiana ogłoszenia

drukuj (Zmiana ogłoszenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2010.06.07
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-06-07 15:03

Zmiana SIWZ

Toruń 07 czerwca 2010 r.

OR.342-10/10

Dotyczy postępowania o zamówienie na: Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), Zamawiający informuje o zmianie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający zmienia załącznik nr 7 SIWZ: zał_7_kosztorysy i przedmiary w zakresie zmiany kosztorysu ofertowego branży budowlanej w następującym zakresie:

Zamawiający dokonuje zmian w pozycjach 36a i 36b – skrzydła drzwiowe

oraz zamawiający dokonuje zmiany w pozycji 64 kosztorysu ofertowego branży elektrycznej.

Zmiana SIWZ nie powoduje zmiany ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

drukuj (Zmiana SIWZ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2010.06.07
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-06-07 15:07
 • zmodyfikował: Anna Stanula
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-07 15:09

kosztorysy ofertowe branzy budowlanei i elektrycznej po zmianach

drukuj (kosztorysy ofertowe branzy budowlanei i elektrycznej po zmianach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2010.06.07
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-06-07 15:08

Zawiadomienie o wyborze ofery

Zarząd Powiatu Toruńskiego

- zamawiający

ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń

OR.342–10/10

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Postępowanie pn. „Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie”

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zawiadamia, iż w postępowaniu wybrano ofertę – oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INFRA-BUD” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

 

Cena wybranej oferty: 2 323 975,86 zł (z VAT)

Uzasadnienie: Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, zdobyła maksymalną ilość: 100,00 punktów w jedynym kryterium: najniższa cena i jest ofertą najkorzystniejszą cenowo spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Pozostałe oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:

 

Oferta nr 1 złożona przez „KONTBUD” Sp. z o.o. ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz

Cena oferty: 2 527 318,85 zł (z VAT)

Uzasadnienie: złożona oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zdobyła 91,95 punktów w kryterium najniższa cena. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Oferta nr 3 złożona przez BUD-EKO R.S. Szymańscy, Spółka jawna, ul. Dekerta 20, 87-100 Toruń

Cena oferty: 2 439 481,13 zł (z VAT)

Uzasadnienie: po złożeniu wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy oferta spełnia wymagania Zamawiającego, zdobyła 95,27 punktów w kryterium najniższa cena. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Oferta nr 4 złożona przez „JAWOR” Sp. z o.o., ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Cena oferty: 2 579 002,43 zł (z VAT)

Uzasadnienie: złożona oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zdobyła 91,95 punktów w kryterium najniższa cena. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium NAJNIŻSZA CENA

Razem

1

91,95

91,95

2

100,00

100,00

3

95,27

95,27

4

90,11

90,11

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że termin po upływie, którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego to  21 czerwca 2010 r.

 

 

Toruń, dnia 14 czerwca 2010 r.

drukuj (Zawiadomienie o wyborze ofery)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2010.06.15
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-06-15 10:09

Zawiadomienie o wyborze ofery

drukuj (Zawiadomienie o wyborze ofery)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2010.06.15
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2010-06-15 10:10

Ogłoszenie o zamówieniu nr 159

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.24.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w siedzibą w Toruniu
ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 158

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 44/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 157

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 43/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Usługi pralnicze na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 156

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 42/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy mleka i produktów nabiałowych dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 155

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 2/2019
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i akcesoriów
do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 154

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 40/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 153

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 38/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 152

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.22.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 151

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 37/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa samochodu osobowego – mikrobus, z 9- miejscami, w tym kierowca, przystosowany do przewozu 1- osoby na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 150

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 36/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa samochodu osobowego – mikrobus, z 9- miejscami, w tym kierowca,
przystosowany do przewozu 1- osoby na wózku inwalidzkim
dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 149

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.19.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa papieru kserograficznego

Ogłoszenie o zamówieniu nr 148

Zapytanie ofertowe w trybie analizy rynku nr 34/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 147

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 5/ZO/R/2019
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 146

Zapytanie ofertowe w trybie analizy rynku nr 4/ZO/R/2019
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia: |
Zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 145

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 8/ZO/R/2019
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 144

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 6/ZO/R/2019
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, przetworów rybnych oraz mrożonek owocowych i warzywnych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 143

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 7/ZO/R/2019
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Sukcesywna dostawa art. sypkich, przetworów owocowych i warzywnych,
tłuszczy i produktów strączkowych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 142

Zapytanie ofertowe w trybie analizy rynku nr OR.272.2.18.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu
oraz dzierżawy włókna światłowodowego

Ogłoszenie o zamówieniu nr 141

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 33/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta”
w Dobrzejewicach
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 140

Zapytanie ofertowe w trybie analizy rynku nr OR.272.2.17.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Ogłoszenie o zamówieniu nr 139

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.16.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 138

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.15.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Przygotowanie projektu budowy oddziału
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach

Ogłoszenie o zamówieniu nr 137

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 5/2019
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych
oraz projektorów do Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 136

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 4/2019
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Świadczenie usług medycznych w mieście Toruń z zakresu medycyny pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego (bezrobotni i poszukujący pracy zamieszkali na terenie gmin: Czernikowo, Obrowo, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka i Lubicz)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 135

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 3/2019
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Świadczenie usług medycznych w mieście Chełmża z zakresu medycyny pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego (bezrobotni i poszukujący pracy zamieszkali na terenie gmin: Chełmża, Łysomice, Łubianka oraz miasta: Chełmża)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 134

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.14.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości

Ogłoszenie o zamówieniu nr 133

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 32/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Ogłoszenie o zamówieniu nr 132

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU Nr PZD 11.252.2.9.2019
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Regulacja odwodnienia poprzez odtworzenie rowów oraz wykonanie obustronnej ścinki poboczy
w pasie drogi powiatowej nr 2043C Mazowsze- Steklinek – Wygoda na odcinku 6,282 km

Ogłoszenie o zamówieniu nr 131

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 31/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie prac remontowych dachu segmentu C i łącznika B- C
w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Ogłoszenie o zamówieniu nr 130

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 4/2019
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz projektorów
do Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 129

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 30/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Ogłoszenie o zamówieniu nr 128

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 29/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce

zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie prac remontowych polegających na malowaniu z niezbędnym szpachlowaniem ścian i sufitów w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Ogłoszenie o zamówieniu nr 127

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 28/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie prac remontowych dachu segmentu C i łącznika B- C w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 126

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 27/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wymiana pokrycia dachu nad budynkiem mieszkalnym A – wymiana pokrycia wraz z ociepleniem stropodachu w Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 125

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 26/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj”
pn.: Projekt, dostawa i montaż podzespołów do windy towarowej dla Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

Ogłoszenie o zamówieniu nr 124

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.13.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Ogłoszenie o zamówieniu nr 123

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 25/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 122

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.12.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
wraz z opiniami i uzgodnieniami wynikającymi z przepisów prawa

Odpowiedzi na pytania wykonawcy

Odpowiedzi na pytania wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
wraz z opiniami i uzgodnieniami wynikającymi z przepisów prawa (OR.272.2.12.2019)

Informacja o wyniku postępowania Nr OR.272.2.12.2019

drukuj (Informacja o wyniku postępowania Nr OR.272.2.12.2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-09-30 14:45

Ogłoszenie o zamówieniu nr 121

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 3/2019
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni krawieckiej, pracowni komputerowej
oraz pracowni praktycznej nauki zawodu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 120

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 24/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 119

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 23/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy nabiału dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach”
 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 118

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 2/2019
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni krawieckiej

Ogłoszenie o zamówieniu nr 117

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 22/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia

„Dostawy środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 116

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 21/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
„Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 115

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 20/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 114

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1.ZO.2019
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Dostawa gazu ziemnego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 113

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 19/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 112

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.11.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Starostę Toruńskiego
Starostwo Powiatowe, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Ogłoszenie o zamówieniu nr 111

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 2/2019
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Dostawa i montaż 8 urządzeń klimatyzacyjnych w budynku PUP
dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18

Ogłoszenie o zamówieniu nr 110

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1/2019
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa i montaż 8 urządzeń klimatyzacyjnych w budynku PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18

Ogłoszenie o zamówieniu nr 109

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 18/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 108

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 3/ZO/R/2019
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin
wieprzowych i drobiowych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 107

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.10.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Ogłoszenie o zamówieniu nr 106

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 17/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 105

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 16/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 104

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 13/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 103

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.9.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Usunięcie odpadów z terenu działalności SGR „BIO-PLAST” w Witowężu – II etap

Ogłoszenie o zamówieniu nr 102

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.8.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 101

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.7.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Ogłoszenie o zamówieniu nr 100

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.6.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 99

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 2/ZO/R/2019
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 98

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 11/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 97

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 10/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

Ogłoszenie o zamówieniu nr 96

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 9/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

Ogłoszenie o zamówieniu nr 95

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.1.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Ogłoszenie o zamówieniu nr 94

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU Nr PZD 11.252.2.7.2019
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup i dostawa kruszywa wapiennego

Ogłoszenie o zamówieniu nr 93

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 7/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 92

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr PZD 11.252.2.6.2019
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Usługi w zakresie sprzątania pasa drogowego dróg powiatowych
z odpadów komunalnych
oraz poziomowego usuwania piasku z jezdni i chodników
na terenie Powiatu Toruńskiego

Ogłoszenie o zamówieniu nr 91

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup i dostawa oznakowania pionowego i elementów BRD

Ogłoszenie o zamówieniu nr 90

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 8/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 89

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr PZD 11.252.2.4.2019
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup i dostawa kosiarki bijakowej na potrzeby PZD

Ogłoszenie o zamówieniu nr 88

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NR 1/ZO/STZM/2019
Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń
reprezentowany przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup sprzętu i oprzyrządowania spawalniczego

Ogłoszenie o zamówieniu nr 87

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.4.2019
Zamawiający: Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
siedziba: Starostwo Powiatowe ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu

Informacja z otwarcia ofert

drukuj (Informacja z otwarcia ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2019-03-08
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2019-03-08 10:30

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2019-03-12
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2019-03-12 11:33

Ogłoszenie o zamówieniu nr 86

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 6/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce

zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Usługi pralnicze na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce

Ogłoszenie o zamówieniu nr 85

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup i dostawa oznakowania pionowego i elementów BRD

Protokół postępowania o zamówienie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Sobótka
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-11 10:15

Pytanie wykonawcy i odpowiedź

drukuj (Pytanie wykonawcy i odpowiedź)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Sobótka
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-06 09:01

Ogłoszenie o zamówieniu nr 84

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1/2019
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B dla uczniów
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 83

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU Nr PZD 11.252.2.2.2019
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup i dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 82

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI nr OR.272.2.3.2019
Zamawiający: Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
siedziba: Starostwo Powiatowe ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie szkoleń specjalistycznych
dla uczestników projektu „Powiatowi Zawodowcy”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

drukuj (Informacja z otwarcia ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2019-02-27 10:44

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 81

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 5/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa, demontaż starej i montaż nowej windy dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Ogłoszenie o zamówieniu nr 80

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 4/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 79

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 3/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 78

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1/ZO/R/2019
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (nazwa zamawiającego)
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Dostawa środków czystości i koncentratów do mycia i czyszczenia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 77

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.2.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości

Ogłoszenie o zamówieniu nr 76

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 2/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 75

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr PZD 11.252.2.1.2019
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Utrzymanie drogi rowerowej Toruń – Złotoria - Osiek

Ogłoszenie o zamówieniu nr 74

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 73

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.1.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Ogłoszenie o zamówieniu nr 72

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 58/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Świadczenie specjalistycznych usług psychiatrycznych na rzecz mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 71

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 57/2018

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Ogłoszenie o zamówieniu nr 70

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 56/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Ogłoszenie o zamówieniu nr 69

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 55/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Ogłoszenie o zamówieniu nr 68

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 54/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej 
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

Ogłoszenie o zamówieniu nr 67

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 50/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy mleka i produktów nabiałowych dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 66

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.5.15.2018
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 65

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 53/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 64

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 52/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
„Usługi pralnicze na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży"

Ogłoszenie o zamówieniu nr 63

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 51/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 62

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 49/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
„Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży"

Ogłoszenie o zamówieniu nr 60

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr DA.252.10.2018

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa kserokopiarki i drukarki do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 59

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 15/ZO/R/2018
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 58

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 14/ZO/R/2018

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
„Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 57

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 48/2018

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
„Dostawy środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 56

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 47/2018

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
„Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 55

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 46/2018

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 54

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 45/2018

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
„Dostawy mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 53

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 53

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
„Dostawa monitorów interaktywnych do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 52

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 52/2018

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa serwerowych jednostek centralnych, drukarek sieciowych LAN oraz przełączników zarządzalnych do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Ogłoszenie o zamówieniu nr 51

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.5.14.2018

Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Ogłoszenie o zamówieniu nr 50

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 50/2018
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
„Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, przetworów rybnych orz mrożonek owocowych i warzywnych”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Witkowska
  data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2018-11-27 13:57

ZMIANA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 50/2018

ZMIANA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 50/2018
Nazwa zamówienia:
„Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, przetworów rybnych orz mrożonek owocowych i warzywnych”

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Witkowska
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2018-12-12 10:43

Ogłoszenie o zamówieniu nr 49

Ogłoszenie o zamówieniu nr 49

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 49/2018
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
„Sukcesywna dostawa art. sypkich, przetworów owocowych i warzywnych, tłuszczy i produktów strączkowych”

ZMIANA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 49/2018

ZMIANA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 49/2018
W TRYBIE ANALIZY RYNKU Nazwa zamówienia:
„Sukcesywna dostawa art. sypkich, przetworów owocowych i warzywnych,
tłuszczy i produktów strączkowych”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 48

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 48
ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 48/2018
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
„Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych”

ZMIANA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 48/2018

ZMIANA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 48/2018
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 48/2018
Nazwa zamówienia: „Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych”

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Witkowska
  data wytworzenia: 2018-12-11
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2018-12-11 11:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Witkowska
  data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2018-11-27 13:19

Ogłoszenie o zamówieniu nr 47

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 47/2018
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa laptopów do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz wyposażenia multimedialnego do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 10/ZO/R/2018
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz wyposażenia multimedialnego do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

/Zmiana szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - publikacja 27.11.2018r./

Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 42/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.5.13.2018
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Dostawy pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 40/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 41/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Dostawy artykułów biurowych

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.5.12.2018
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy artykułów biurowych

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – Papowo Toruńskie na dł. 3,100 km

Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z opiniami i uzgodnieniami wynikającymi z przepisów prawa

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.5.11.2018
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z opiniami i uzgodnieniami wynikającymi z przepisów prawa

Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 39/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.5.10.2018
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr DA.252.7.2018
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 132431
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12139890
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-12 13:59

Stopka strony