Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/23/07
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 1 marca 2007 r.

w sprawie budżetu na 2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art. 52, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 165-168 ust.1, art. 169 ust.1, art. 170 ust.1 i 2, art. 173 art. 176 ust.1, art. 182 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Toruńskiego na okres roku kalendarzowego 2007.

§ 2. Ustala się dochody powiatu w wysokości                             46 571 641 zł.

z czego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące
     z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
     (zgodnie z załącznikiem nr 6)                                                2.509.700 zł.
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu                                                                                    5.405.000 zł.

3) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania z organami administracji rządowej                                                                                       26 050 zł.
 4) dotacje z funduszy celowych                                                      352.191zł.
5) środki otrzymywane z budżetu unii europejskiej                       5.408.684 zł.
6) środki budżetu państwa na współfinansowanie
    projektów realizowanych przy udziale środków
    Budżetu Unii Europejskiej                                                       1.858.795 zł.
7) subwencja ogólna                                                                17.859.979 zł.
8) dochody własne powiatu                                                       13.151.242 zł.
w tym:
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód
    budżetu państwa                                                                    7.040.000 zł.
b) procent dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
    w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
    oraz innych zadań zleconych ustawami                                          95.500 zł.
c) pozostałe dochody własne                                                         6.015.742 zł.
§ 3. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości                     46 619 831 zł.
w tym:
1) wydatki bieżące                                                                      45.024.208 zł.
a) wynagrodzenia osobowe                                                         17.337.182 zł.
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             1.388.060 zł.
c) zus, fundusz pracy                                                                   3.811.283 zł.
d) dotacje (w tym dotacje z UE 5.435.672 zł)
    – zgodnie z załącznikiem nr 10,11, 12                                       6.289.877 zł.
e) wydatki na obsługę długu publicznego                                          267.000 zł.
f) programy realizowane w ramach wydatków
    bieżących przy współudziale funduszy strukturalnych UE  
    (w tym dotacje z UE wykazane w poz. d -5.435.672)                  6.721.822 zł.
g) pozostałe wydatki budżetowe                                                 14.644.656 zł.
2) wydatki majątkowe                                                                1.595.623 zł.
w tym:
 a) programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków
    pochodzących z funduszy strukturalnych 
    zgodnie z zał. 4 do uchwały                                                       534.358 zł.
b) wydatki i zakupy inwestycyjne pozostałe                                  1.061.265 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 1.000.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan wydatków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 737.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej w tym:
a) dotacje z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p 280.000 zł,
b) dotacje z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących jednostek spoza sfery finansów publicznych 30.000zł,
c) dotacje z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i osób fizycznych 270.000 zł
d) wydatki bieżące (bez dotacji na zadania bieżące) w wysokości 62.000zł,
e) wydatki majątkowe (bez dotacji na inwestycje) w wysokości 95.000zł.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w wysokości 772.500 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan wydatków z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 806.018 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej
w tym:
a) plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 53.240 złotych,
b) plan pozostałych wydatków w wysokości 752.778 złotych.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 1.052.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 1.052.798 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 7. 1.Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 184.000 zł
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację dotacji związanych z przekazaniem zadań powiatowych na mocy ustawy o pomocy publicznej i wolontariacie w wysokości 85.000zł.
3. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń osobowych i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 625.000 zł
4. Ustala się rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł

§ 8. 1. Deficyt budżetowy wynosi 48.190 złotych.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 188 ust.2 ustawy o finansach  publicznych
2) otwierania rachunków pomocniczych do lokowania wolnych środków w innych bankach bez naruszenia terminowych zobowiązań,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000 złotych, w tym z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokryci występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 1.000.000 zł.

§ 10. 1. Integralną część uchwały stanowią załączniki o numerach:
1) Dochody budżetowe.
2) Wydatki budżetowe.
3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009.
3a) Wykaz inwestycji realizowanych przez powiat w roku 2007.
4) Wykaz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych
i z funduszu spójności.
5) Przychody i rozchody 2007 roku.
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.
7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.
8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.
9) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów
i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
10) Dotacje przedmiotowe 2007.
11) Dotacje podmiotowe 2007.
12) Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
 i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.
13) Plan przychodów i wydatków PFOŚi GW.
14) Plan przychodów i wydatków PFGZGiK.
15) Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prawnym.
16) Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.
17) Plan dochodów budżetu państwa realizowane przez powiat.
2. Do uchwały załącza się objaśnienia i założenia przyjęte do konstrukcji budżetu na rok 2007.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-20 14:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-23 07:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-23 07:51


UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE BUDŻET POWIATU

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-08-23 09:26
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-07 10:32


Uchwała Nr 21/07 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-08-23 09:30
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-23 12:32

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-08-23 11:26


Uchwała Nr 25/07 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-08-23 11:31
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-23 12:32

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-08-23 11:42


Uchwała Nr 30/07 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-08-23 11:52
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-23 12:32

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-08-23 11:53


Uchwała Nr VI/35/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-08-23 12:08
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-23 12:32

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-08-23 12:08


Uchwała Nr VII/38/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-08-23 12:23
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-23 12:32

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-08-23 12:24
Uchwała Nr 62/07 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 17 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-10-03 09:07
Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-10-03 09:12

Uchwała Nr 66/07 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-11-07 10:33

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-11-07 10:33
Uchwała Nr IX/50/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2008-12-18 10:41
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-18 10:41
Uchwała Nr 76/07 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2008-12-18 10:50
Uchwała Nr X/60/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2008-12-18 10:55
Uchwała Nr XI/67/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2008-12-18 11:07
Uchwała Nr 89/07 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2008-12-18 11:10

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19488
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-18 15:44

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji